Solicitude de autorización

En cumprimento do establecido na Lei 9/2001 do 21 de agosto de Conservación da Natureza e no Decreto 37/2014 do 27 de marzo polo que se declaran Zonas Especiais de Conservación ( ZEC) os lugares de importancia comunitaria de Galicia e apróbase o Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia -modificado o seu Anexo I no D.Ou. G. nº 142 do 28 de xullo que publica a Orde do 11 de xullo de 2016, actualizando os límites xeográficos das ZEC de Galicia-: É OBRIGATORIO solicitar autorización administrativa para realizar actividade espeleológica ou de descenso de canóns nos espazos Rede Natura.

Procedemento a seguir ata 72 horas antes da actividade:
  1. Le con atención e segue os pasos que indica o documento Rede Natura_ Tutorial Uso Sede. xunta_ PR004A_ gal.
  2. Accede e cobre os datos do procedemento electrónico PR004A.
  3. Podes tamén achegar cuberto o documento Rede Natura 2000 Galicia Permiso 2019.
  4. Recibirás a resposta no correo electrónico que indiques no procedemento PR004A ou no teu teléfono móbil.
  5. Non imprimas a autorización, basta con levala no móbil.
  6. É obrigatorio que leve a autorización cada deportista relacionado na actividade.

Poderás solicitar autorización para un prazo de 2 meses, como máximo. Algunhas actividades impactan nas especies cando aniñan na zona solicitada, por iso é necesario renovar a petición cada 2 meses se vas con frecuencia a esa área ou se tes concedida alí unha Zona de Traballo da FGE

Para evitar problemas coas autorizaciónsaconsellámosvos que enviedes canto antes a documentación que vos pida o Servizo Provincial de Conservación dá Natureza correspondente na concesión de autorización para a actividade espeleolóxica. 
 • Adoita pedir o seguinte: “Ao finalizar a data de autorización será remitido ao Servizo de Conservación dá Natureza de XX (a dirección do correo electrónico) unha relación dos días, covas e persoas por día que realizaron a actividade“. 
 • Se non o facedes así, na seguinte solicitude podédesvos encontrar con que vola deneguen. Así: “Mentras non recíbanse ditos datos por parte de anteriores participantes e incluídos na nova solicitude, esta non será resolta” .

Enlaces históricos de interese:

Plan Director da Rede de Parques Nacionais

O Plan Director contén as principais pautas que deben aplicar, principalmente as administracións rexionais responsables da xestión dos parques nacionais, en materia de conservación de sistemas naturais, investigación, uso público, seguimento de recursos, desenvolvemento de infraestruturas, formación e sensibilización, coordinación e colaboración con asociacións, entidades e administracións de xestión.

El B.O.E. nº 257 do 24 de outubro, publica o Real Decreto 389/2016 de 22 ddo 22 de outubro, polo que se aproba o Plan Director da Rede de Parques Nacionais que entrou en vigor o día seguinte ao da súa publicación no B.O.E: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9690

Deroga el Real Decreto 1803/1999 de 26 de novembro polo que se aproba o Plan Director da Rede de Parques Nacionais: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1999-23713

Referencias:
Decreto 69/2016 de 19 de maio polo que se crea a Rede de Parques Naturais de Galicia:  http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160621/AnuncioG0422-100616-0004_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160621/AnuncioG0422-100616-0004_es.pdf