¿Quen é o responsable do tratamento dos seus datos persoais?

O responsable é a Federación Galega de Espeleoloxía (en diante, FGE), con domicilio en Rúa Fotógrafo Luís Ksado nº17, Of.15, 36209 Vigo.

¿Como obtivemos os seus datos de carácter persoal?

Os seus datos de carácter persoal obtivémolos a través das relacións previas que mantivo coa FGE ou con motivo das relacións que mantén na actualidade coa nosa entidade pola súa condición de federado ou ben por solicitar que lle remitamos información sobre as nosas actividades e iniciativas.

¿Que datos persoais tratamos?

Os datos que trataremos son os necesarios para tramitar a licenza federativa e son os seguintes:

 • Nome.
 • Apelidos.
 • DNI, NIF ou pasaporte.
 • Sexo.
 • Data de nacemento.
 • Dirección postal.
 • Teléfono.
 • Correo electrónico.
 • Categoría de licenza (deportista, técnico ou árbitro).
 • Tipo de licenza (club ou individual).
 • Cobertura de licenza (A, B ou B1).
 • Modalidade de licenza (básica ou plus).
¿Para que tratamos os seus datos persoais?

Para cumprir coas funcións propias como federación deportiva da Comunidade Autónoma de Galicia e con aquelas delegadas pola Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, para as seguintes finalidades:

 • Xestión da tarxeta federativa.
 • Xestión do historial deportivo e técnico.
 • Contratación do seu seguro de accidentes deportivo.
 • Contratación do seu seguro de responsabilidade civil.
 • Envío de información e invitación a participar en actividades e eventos propios.
 • Envío de certificado fiscal, se o houbese.
 • Calquera outra recollida nos nosos Estatutos.

A persoa interesada pode opoñerse a recibir as comunicacións promocionais, agora ou en calquera outro momento, enviando un correo electrónico á nosa dirección electrónica espeleoloxia@gmail.com ou dirixindo unha solicitude á nosa dirección postal en Rúa Fotógrafo Luís Ksado nº17, Of.15, 36209 Vigo.

¿Por que motivo podemos tratar os seus datos persoais?

O tratamento dos seus datos persoais, relacionado co mantemento da súa relación coa FGE como federado, está lexitimado ao resultar necesario para dar cumprimento ás obrigacións contractuais derivadas da devandita relación.

O tratamento dos seus datos persoais para o envío de información promocional sobre actividades ou iniciativas a FGE, responde a un interese lexítimo da nosa entidade e está autorizado pola normativa vixente.

¿Realizamos transferencias internacionais de datos?

Non. A FGE ten contratados os servizos dunha compañía de seguros de accidentes deportivos, coa cal existe un contrato de confidencialidade e tratamento de datos, esixidos pola normativa, para provedores situados en países que non dispoñen de normativa equivalente á europea, aplicando as garantías e salvagardas necesarias para preservar a súa privacidade.

¿Cando e por que motivo podemos facilitar os seus datos a terceiros?

Os seus datos poderán ser cedidos aos destinatarios que se indican a continuación, polos motivos que a continuación se explican:

 • Á Administración Pública: para o cumprimento das obrigacións legais ás que a FGE está suxeita pola súa actividade.
 • Ás compañías aseguradoras: de accidentes e de responsabilidade civil.

Se no futuro a FGE realizase outras cesións de datos persoais, informaralle oportunamente.

¿Durante canto tempo gardaremos os seus datos?

Os seus datos persoais conservaranse mentres se manteña a súa relación coa FGE e, tras a finalización da devandita relación por calquera causa, mentres non nos comunique o contrario e durante os prazos de prescrición legais que sexan de aplicación.

Neste suposto, trataranse aos sós efectos de acreditar o cumprimento das nosas obrigacións legais ou contractuais.

Finalizados devanditos prazos de prescrición, os seus datos serán eliminados ou, alternativamente, anonimizados.

¿Cales son os seus dereitos?

Pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidad, limitación e/ou oposición ao tratamento, a través das direccións postal e electrónica indicadas.

Así mesmo, se considera que o tratamento dos seus datos persoais vulnera a normativa ou os seus dereitos de privacidade, pode presentar unha reclamación: a través das direccións postal e electrónica indicadas ou ante a Axencia Española de Protección de Datos, a través da súa sede electrónica ou da súa dirección postal.