A Escola Galega de Espeleoloxía, en diante EGE, é o órgano docente da Federación Galega de Espeleoloxía.

Constituír o 2 de decembro de 1978 e ao longo de todos estes anos formou a máis de 3.500 espeleólogos e realizado máis de 200 actividades docentes.

Obxectivos

  • O ensino, divulgación e promoción da espeleoloxía nas súas diversas especialidades no ámbito da Comunidade Autónoma Galega.
  • A incorporación dos novos métodos, técnicas e avances conseguidos na práctica da espeleoloxía en todas as súas especialidades e especialmente as técnicas que supoñan unha prevención e diminución dos accidentes.

Competencias

O ensino oficial da espeleoloxía nas súas diversas especialidades, a formación do profesorado e dos seus cadros técnicos de ámbito autonómico.

O establecemento do réxime xeral de ensinos espeleolóxicas en coordinación coa Escola Española de Espeleoloxía, á cal estará adherida.

A regulación dos requisitos mínimos que deben ter os cursos de espeleoloxía de base, referentes a: titulación do profesorado que os imparte, relación numérica profesor-alumno, contidos e actividades prácticas a desenvolver e temporalización dos mesmos.

               CONTACTO ESCOLA GALEGA DE ESPELEOLOXÍA               
Director: Ignacio Hornes Amenedo 
Secretario: 
Xefe de Estudos: 
Dirección: Rúa Fotógrafo Luís Ksado nº17, Of.15, 36209 Vigo 
Teléfono: 982507227
Correo: escuela@espeleoloxia.org IBAN: ES96 3070 0028 9262 2747 4324
Facebook: Escola Galega de Espeleoloxía