O DOG nº 142, do 28 de xullo, publica a Orde do 11 de xullo de 2016 pola que se actualizan os límites xeográficos das Zonas Especiais de Conservación ( ZEC) de Galicia.

Dispós de toda a información na nosa web en: Rede Natura Galicia: Permiso

Modificacións:

Modifica a cartografía do Anexo I do Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran Zonas Especiais de Conservación ( ZEC) os lugares de importancia comunitaria de Galicia e apróbase o Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia.

Ligazóns de interese:

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160728/AnuncioG0422-150716-0002_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160728/AnuncioG0422-150716-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_es.pdf