Estatutos e Regulamento

Aprobada a modificación dos Estatutos pola Comisión Delegada da Asemblea Xeral da Federación Galega de Espeleoloxía, en reunión extraordinaria do día 3 de maio de 2013, e ratificada polo Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia en Resolución do 14 de xaneiro de 2014 , conforme a Lei 3/2012, do 2 de abril, do Deporte de Galicia, procédese ao anuncio da modificación de diversos articulos dos seus Estatutos, depositándose copia íntegra dos mesmos no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia da Dirección Xeral para o Deporte. Queda pendente da súa publicación no DOG.

 

Regulamento da FGE

 

O Regulamento da Federación Galega de Espeleoloxía (FGE) foi aprobado por unanimidade na Asamblea Xeral celebrada o día 17 de marzo de 2012.

O mesmo consta de sete capítulos nos que se regula:

  1. A organización administrativa
  2. A emisión da licenza federativa.
  3. As subvencións, dietas, gastos de locomoción e a súa xustificación.
  4. Os clubes.
  5. As zonas de traballo en Galicia
  6. O préstamo de material, libros e publicacións.
  7. Os refuxios.

O Regulamento é unha recopilación de todos os existentes na FGE; incluidos os da Escola Galega de Espeleoloxía (EGE) e do Grupo de Espeleosocorro (GEG) como Anexos I e II, respectivamente, que xa foron aprobados no seu momento.

Regulamento da FGE