Estatutos da FGE

A Asemblea Xeral da Federación Galega de Espeleoloxía, celebrada o 15 de decembro de 2018, aprobou por unanimidade a modificación dos artigos 38.2 e 51 dos seus Estatutos, conforme á Lei 3/2012 do 2 de abril do Deporte de Galicia, e, en resolución de 19 de febreiro de 2019, a Secretaría Xeral para o Deporte, resolveu a  anotación no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia desta modificación de Estatutos.

Regulamento da FGE

O Regulamento da Federación Galega de Espeleoloxía (FGE) foi aprobado por unanimidade na Asamblea Xeral celebrada o día 19 de Decembro de 2020

O mesmo consta de nove capítulos, máis un anexo, nos que se regula:

  1. A organización administrativa
  2. As licenzas federativas.
  3. As subvencións, dietas e gastos de actividades e a sua xustificación
  4. Os clubes.
  5. Da baremación das actividades.
  6. As zonas de traballo en Galicia
  7. A propiedade intelectual das memorias e proxectos.
  8. O préstamo de material, libros e publicacións.
  9. Os refuxios.
  10. Anexo I. Reglamento de EGE

Reglamento da Federación