Estatutos/Regulamento

Estatutos da FGE

A Asemblea Xeral da Federación Galega de Espeleoloxía, celebrada o 15 de decembro de 2018, aprobou por unanimidade a modificación dos artigos 38.2 e 51 dos seus Estatutos, conforme á Lei 3/2012 do 2 de abril do Deporte de Galicia, e, en resolución de 19 de febreiro de 2019, a Secretaría Xeral para o Deporte, resolveu a  anotación no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia desta modificación de Estatutos.

Regulamento da FGE

O Regulamento da Federación Galega de Espeleoloxía (FGE) foi aprobado por unanimidade na Asamblea Xeral celebrada o día 17 de marzo de 2012 e modificado, tamén por unanimidade, pola Asemblea Xeral do 15 de decembro de 2018.

O mesmo consta de sete capítulos nos que se regula:

  1. A organización administrativa
  2. A emisión da licenza federativa.
  3. As subvencións, dietas, gastos de locomoción e a súa xustificación.
  4. Os clubes.
  5. As zonas de traballo en Galicia
  6. O préstamo de material, libros e publicacións.
  7. Os refuxios.

O Regulamento é unha recopilación de todos os existentes na FGE; incluidos os da Escola Galega de Espeleoloxía (EGE) e do Grupo de Espeleosocorro (GEG) como Anexos I e II, respectivamente, que xa foron aprobados no seu momento.

Regulamento da FGE.