Zonas de Estudo

ANO 2019 -> ZONA DE ESTUDO ACTIVA: GLu-19.

Concedida ao Club Deportivo Elemental Geoceánic (Federación Madrileña de Espeleología)

Zona de Estudo e Investigación concedida ao C.D.E. Geoceánic.
 • Zona: Ancares – O Courel.
 • Municipio: Folgoso do Courel (Lugo).
 • Cavidades que abarca (todas en Visuña):
 1. Buraca das Choias.
 2. Tara da Triega.
 3. Sima do Detonador.

Exploración, documentación e topografía realizada grazas á colaboración duns corenta espeleólogos dos clubs: C.D.E. Geoceánic, G.E. Geoda, C.D. Silex, A.D.C. Gran Diedro, G.E. Lugo, Cetra y G.E.S. Ártabros.

Art. 36  Os clubs poderán visitar todas as cavidades de Galicia, aínda que estean situadas nunha zona de traballo e a súa exploración e topografía áchese en curso, pero non poderán traballar nesa área.

REGLAMENTO DA FGE SOBRE AS ZONAS DE ESTUDO

Art. 31.1  Os clubs que queiran realizar campañas de exploración e estudos espeleolóxicos acolléndose ás subvencións e beneficios que, a tal fin establézanse, deberán solicitalo no PRIMEIRO TRIMESTRE de cada ano.

31.2  Na solicitude constarán polo menos os seguintes datos:

 • Delimitación precisa sobre plano E. 1:50.000 ou similar.
 • Datas de realización da campaña ou duración estimada dá mesma, cando esta se vaia a realizar en base a saídas curtas e sucesivas.
 • Número aproximado de participantes.
 • Previsión de actividades a realizar: prospección, exploración, topografía de novas cavidades, reformulo de topografías anteriores, etc.
 • Presuposto da actividade para o ano solicitado.

Art. 32  Durante as actividades, a entidade debe cumprir a normativa administrativa e lexislación vixente sobre medio ambiente.

Art. 33  As zonas de traballo concederanse polo prazo dun ANO, podendo renovarse un segundo e ata un terceiro, cando houbese causas xustificadas que o aconsellen.

Art. 34.1  ANTES DO 30 DE NOVEMBRO de cada ano, deberá enviarse á FGE a Memoria completa da actividade realizada nese ano.

34.2  Na memoria deberá constar, polo menos:

 • Delimitación da área estudada sobre mapa E. 1:50.000 ou similar.
 • Situación sobre o mesmo mapa topográfico das cavidades estudadas, con designación inequívoca.
 • Ficha técnica das verticais importantes.
 • Descrición dos traballos realizados.
 • Xustificación de gastos.

Art. 35  A FGE non divulgará estes informes, se o club interesado solicítao por escrito, ata que expirase o prazo de concesión da zona.

Art. 36  Os clubs poderán visitar todas as cavidades de Galicia, aínda que estean situadas nunha zona de traballo e a súa exploración e topografía áchese en curso, pero non poderán traballar nesa área.

Art. 37 En caso de realizar algún achado fortuíto, están obrigados a comunicalo ao club adxudicatario da zona, o cal debe citar na Memoria a quen realizase os descubrimentos.

Art. 38 As zonas de traballo están supeditadas a:

 • O interese xeral da FGE.
 • A realización do catálogo de cavidades de Galicia, catálogos provinciais ou locais.
 • Os cursos da EGE.

Art. 39  Os clubs que teñan adxudicada unha zona de traballo terán preferencia na utilización do material científico da FGE.

Art. 40  Os clubs poderán solicitar máis dunha zona de traballo.