A Xunta Electoral anuncia a proclamación provisional da única candidatura á Presidencia da FGE. Tratase da candidatura de D. Gonzalo Villarmea Carreiras que reune os requisitos establecidos no artigo 7 do regulamento electoral e especificamente os do punto “2-a”, é dicir, presentar, como mínimo o 10% dos avais dos menbros electos da Asemblea Xeral da FGE, neste caso os avais supoñen o 55% dos membros da asamblea, xa que, dos 18 membros da asamblea, presenta 10 avais.

Podes consultar o Acta da reunión da Xunta Electoral no seguinte aquí.