A Xunta Electoral da FGE reunida o día 25 de agosto de 2022 as 10:00h despois de constatar que non se presentou ningunha reclamación á candidatura proclamada de D. Gonzalo Villarmea Carreiras con D.N.I. 77597591F como candidato á presidencia da FGE, polo que elevan a candidatura a definitiva. Constatado tamén que non se presentou ningunha outra candidatura, proclamase ao referido D. Gonzalo Villarmea Carreiras presidente electo da FGE para o periodo 2022-2026.

Podes consultar a acta pulsando aquí.