Destacados Noticias

Accidente/Emerxencia 2019-2020

Procedemento en caso de emerxencia: 

Cobertura europea do 112

Protocolo de actuación en caso de Accidente Deportivo, ano 2019-2020:

O obxecto do seguro é dar cobertura ás lesións corporais accidentais sufridas polos asegurados na práctica Deportiva, nos termos previstos no R.D.849/1993 do 4 de xuño.

As asistencias médicas cubertas pola póliza realizaranse en centros médicos ou por facultativos concertados coa compañía aseguradora Aon Allianz.

Só en caso de urxencia vital poderase asistir directamente ao centro sanitario máis próximo e sempre de acordo cos termos especificados na apartado “URXENCIA CLINICA VITAL” deste protocolo.

1.- COMUNICACIÓN DO ACCIDENTE:

1.1 O accidente deberá ser comunicado nun período máximo de 7 días á a plataforma de Aon Federacións Deportivas da seguinte maneira:

 • Enviar el Parte Accidente Deportivo 2019-2020 Aon Allianz debidamente cumprimentado, xunto cos informes e prescricións médicas se houbesen, a: siniestros.federaciones@aon.es
 • Se o parte é selado só polo club, será necesario achegar copia de licenza (se está selado pola Federación, a copia de licenza non será necesaria).
 • É importante que os datos de contacto sexan correctos: nº de móbil do lesionado e/ou pais/titores, así como mail de contacto dos interesados.
 • Enviaráselle ao mail indicado no parte, tras comprobar toda a documentación necesaria, o nº de expediente e seguintes pasos a realizar.
 • A plataforma de asistencia de Allianz poñerase en contacto co federado para comunicar se o sinistro é obxecto de cobertura, e en consecuencia remitirlle as autorizacións necesarias, así como os centros aos que poderá acudir.
 • Se o federado require de material ortopédico curativo prescrito por un médico tras accidente deportivo DEBERÁ SOLICITALO CON ANTELACIÓN chamando ao 902 108 509, proporcionaráselle ao federado o material necesario en lugar de entrega conveniente para o federado, a condición de que sexa obxecto de cobertura.

Para solicitar seguimento posterior de tratamento ou probas complementarias, será o mesmo Centro Médico quen o solicite á compañía (asistenciacolectivos.es@allianz.com) e esta enviará a autorización correspondente ao centro médico solicitante.

1.2  OBSERVACIÓNS A TER EN CONTA:
 • É importante explicar detidamente o sucedido no parte de accidentes.
 • É obrigatorio que o Parte Accidente Deportivo 2019-2020 Aon Allianz estea selado e asinado polo federado e club, así como achegar copia da licenza (se o parte está selado pola Federación, non será necesario achegar a licenza).
 • Se os datos de contacto non son correctos será imposible coordinar a asistencia.
 • Para calquera dúbida ou aclaración e para ACCIDENTE NO ESTRANXEIRO pode chamar á platafomra de sinistros de Federacións de AON: (+34) 914 891 268 – Lúns a venres de 9:00 a 18:00 h.

2.- URXENCIAS:

2.1 Enténdese por urxencia como tal a atención sanitaria cuxa demora poida comportar un agravamento da lesión, dor extrema, ou necesidade de acudir inmediatamente no momento posterior ao accidente, a condición de que esta asistencia sexa Obxecto do Seguro e dentro das 24 horas posteriores ao accidente.

2.2 Neste caso, o federado deberá chamar ao teléfono de asistencia 24 horas, onde coordinarán a asistencia a urxencias no centro concertado: 913 255 568.

3.- URXENCIA CLÍNICA VITAL:

3.1 Só en caso de Urxencia Clínica Vital poderase acudir directamente ao centro sanitario máis próximo. Unha vez superada a asistencia de urxencias, o lesionado deberá ser trasladado a un centro médico concertado.

3.2 En caso de permanencia nun CENTRO MÉDICO NON CONCERTADO, a Compañía non se fará cargo dos custos da atención prestada.

3.3 A Compañía non se fará cargo dos custos derivados de asistencias en centros non concertados ou da Seguridade Social excepto nos casos de urxencia vital. No caso que se facturasen á Compañía, esta será repercutida ao federado.

3.4 O federado deberá comunicar o primeiro día hábil a súa circunstancia á plataforma de sinistros de Aon, tal e como se indica no punto 1 deste Protocolo para a apertura do expediente.

* Lembrámoslle que:

 • Será motivo de peche do expediente do Sinistro e por tanto non continuidade de tratamento, se durante a BAIXA MÉDICA DEPORTIVA o Federado realiza actividade deportiva, carecendo de cobertura os accidentes posteriores que puidesen producirse sen estar de alta médica por un accidente anterior.
 • O accidente debe ser comunicado nun período máximo de 7 días desde que se produce o mesmo.
 • Calquera asistencia, consulta médica, probas ou rehabilitación, que non sexa de URXENCIAS, deberá ser autorizada previamente, pola contra será o federado quen se faga cargo dos custos incorridos.
 • A póliza da Federación réxese segundo o Real Decreto 849/1993, pola cal inclúense as lesións derivadas de accidente deportivo, é dicir, por traumatismo puntual, violento, súbito e externo, durante a práctica deportiva, sempre que non sexan debidos a lesións crónicas e/ou preexistentes; exclúense tamén as enfermidades ou patoloxías crónicas derivadas da práctica habitual do deporte, por microtraumatismos repetidos, tales como tendinites e bursitis crónica, artrose ou artrite, hernias discales, e en xeral calquera patoloxía dexenerativa.

Documentos asociados: