Segundo recolle o Regulamento da F.G.E.:

Art. 41.2  O material deportivo prestarase únicamente a os clubes e técnicos.

Art. 42  Terán prioridade no préstamo, por este orden:

  1. Actividades oficiais, cursos da E.G.E. e prácticas do G.E.G.
  2. Actividades de promoción e divulgación.
  3. Expedicións.
  4. Zonas de traballo en Galicia.

Art. 43.1  O préstamo solicitarase no impreso oficial o efecto.

Art. 43.2  No préstamo de material constará, a lo menos:

  • Nome do responsable da actividade para a que se requiere o material.
  • Breve descrición da misma.
  • Datas nas que desarrollarase.

Art.44  A solicitude realizarase con SETE días de antelación, incluso cando a retirada do obxeto do préstamo se faga directamente nos locais da F.G.E. O mesmo enviarase a través dunha empresa de transporte con entrega a domicilio, correndo o peticionario cos gastos de envío e devolución.

Art. 45  O préstamo do material farase po lo tempo de duración da actividade, debiendo devolverse, como máximo, o TERCEIRO día de finalizada ésta.

Art. 46  Calquer deterioro, por causa de neglixencia ou mal uso do obxeto do préstamo, será subsanado polo peticionario coa sua reparación ou reposición, según proceda.

Remitide a solicitude a: escuela@espeleoloxia.org

Solicitude material deportivo